Thạnh Phú xây dựng 950 ha nuôi tôm công nghệ cao: Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022

Rate this post

Huyện Thạnh Phú, với diện tích nuôi tôm biển lên đến 3.350 ha tính đến cuối năm 2021, đạt năng suất bình quân khoảng 10 tấn/ha. Trong số đó, diện tích nuôi tôm theo hướng ứng dụng công nghệ cao là 780 ha, tập trung chủ yếu tại các xã trong vùng quy hoạch phát triển nuôi tôm công nghệ cao như Thạnh Hải, Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, An Thuận, An Thạnh và Mỹ An, với năng suất thu hoạch trung bình khoảng 40 tấn/ha diện tích nuôi. Mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao này đã cho thấy hiệu quả rất cao và rủi ro tương đối thấp, đang phát triển mạnh mẽ tại các địa phương trong vùng quy hoạch.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung thực hiện kế hoạch phát triển 1.500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Huyện đã thành lập tổ chỉ đạo cấp huyện và 9 xã trong vùng quy hoạch phát triển nuôi tôm công nghệ cao đã xây dựng kế hoạch cấp xã, thành lập tổ vận động cấp xã để thực hiện kế hoạch của huyện. Tính đến tháng 5 năm 2022, diện tích nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong huyện đã ước đạt 800 ha. Từ đầu năm đến nay, người dân đã thả nuôi vụ 1, diện tích nuôi khoảng 578 ha, đã thu hoạch trên diện tích nuôi 390 ha, với sản lượng ước đạt 4.680 tấn. Đa số người dân nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao đều có lợi nhuận cao và ít gặp rủi ro.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao đang phát triển mạnh tại các vùng quy hoạch của huyện

Từ những tháng đầu năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Chi Cục Thủy sản tỉnh, Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh, Ban sáng lập viên, Agribank Thạnh Phú và các hộ nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao của các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh để triển khai chính sách hỗ trợ nuôi tôm công nghệ cao và vận động hộ tham gia Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao huyện Thạnh Phú. Kết quả, đã có 19 hộ đăng ký tham gia. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Nhơn và Giao Thạnh, thành lập 01 tổ hợp tác nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao có 20 thành viên, nâng tổng số lên 02 tổ hợp tác nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải, tỉnh Hậu Giang cũng đã khảo sát diện tích mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để xây dựng chứng nhận ASC. Hiện công ty đang hỗ trợ cho cơ sở Phan Thị Mỹ Linh xây dựng hồ sơ làm giấy chứng nhận ASC.

Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ra công văn tiến hành điều chỉnh kế hoạch phát triển nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao của các xã, đảm bảo phù hợp và triển khai thực hiện kế hoạch chuỗi giá trị tôm biển năm 2022 của Chi cục thủy sản. Đồng thời, tiến hành thành lập tổ vận động, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của các xã. Rà soát, thống kê danh sách hiện trạng các doanh nghiệp, cơ sở, hộ nuôi tôm thâm canh, nuôi ứng dụng công nghệ cao và những trường hợp có nhu cầu chuyển đổi, đầu tư mới hoặc mở rộng mô hình. Phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn huyện Thạnh Phú sẽ đạt được diện tích nuôi tôm công nghệ cao 950 ha.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao đang phát triển mạnh tại các vùng quy hoạch của huyện