Quy chuẩn nước thải nuôi trồng thủy sản tiêu chuẩn quốc gia

Spread the love
Rate this post

Nước thải nuôi trồng thủy sản là một tài nguyên quan trọng trong quá trình sản xuất và thu hoạch sản phẩm. Tuy nhiên, nước thải này cũng chứa các thành phần gây ô nhiễm môi trường như chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, chất lơ lửng và các vi sinh vật. Do đó, quy chuẩn về nước thải nuôi trồng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn môi trường và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh tật từ nước thải thuỷ sản.

Nước thải nuôi trồng và các mô hình nuôi

Trong các mô hình nuôi trồng thuỷ sản, nước thải được sinh ra có thể gây ô nhiễm môi trường. Dưới đây là một số thông tin về nước thải từ các mô hình nuôi trồng khác nhau:

  1. Nước thải nuôi tôm công nghiệp: Nước thải này chứa các chất hữu cơ (BOD5 12-35 mg/l, COD 20-50 mg/l), phospho (P-PO43-) 0,24-0,45 mg/l, ammoniac (0,5-1 mg/l), chất rắn lơ lửng (12-70 mg/l), coliforms (2,5.10^2 – 3.10^4 MPN/100ml).

  2. Nước thải nuôi cá Trê lai: Nước thải từ mô hình nuôi cá trê có hàm lượng BOD5 56 mg/l, COD 118 mg/l, tổng N 11,50 mg/l, tổng P 5,02 mg/l.

  3. Nước thải nuôi cá Tra: Nước thải từ mô hình nuôi cá tra có hàm lượng BOD5 50 mg/l, COD 112 mg/l, tổng N 4,81 mg/l, tổng P 2,17 mg/l.

Đối với các doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, lượng nước thải từ việc nuôi trồng và canh tác có thể lên đến hàng ngàn mét khối/ha. Vì vậy, việc xử lý nước thải là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhà nước và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần quan tâm đến vấn đề bùn thải trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản.

Bùn thải nuôi tôm công nghiệp và nuôi cá Tra

Bùn thải từ mô hình nuôi tôm công nghiệp chứa khoảng 29,5% các chất như Si, Ca, K, Fe, H2S, N-NH3, N-NO3, N-NO2, PO4. Bùn thải từ nuôi cá Tra có các chỉ tiêu như pH, TOC, tổng N, tổng P. Các thành phần này cũng gây tác động xấu đến môi trường và chất lượng nuôi trồng thuỷ sản.

Quy chuẩn nước thải hiện tại và những vấn đề

Hiện nay, quy chuẩn nước thải nuôi trồng thuỷ sản được áp dụng theo QCVN 40:2011/BTNMT. Tuy nhiên, quy chuẩn này chỉ được xây dựng và ban hành để áp dụng cho nước thải công nghiệp. Ngoài ra, việc chọn lọc các thông số về kim loại nặng và phóng xạ từ quy chuẩn này cũng gây khó khăn trong thực hiện và tốn kém chi phí lấy mẫu và phân tích.

Quy chuẩn hiện tại còn nhiều hạn chế, vì vậy cần sớm có quy chuẩn nước thải nuôi trồng thuỷ sản đáp ứng thiết thực và hướng dẫn kỹ thuật xử lý nước thải và bùn thải. Điều này giúp doanh nghiệp tuân thủ luật BVMT và có giải pháp xử lý phù hợp để phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Nếu bạn cần tìm hiểu về hệ thống xử lý nước thải hay dịch vụ xử lý nước cấp cho nuôi trồng thuỷ sản, hãy liên hệ Trang chủ – Cungnuoi.com. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và giúp bạn tìm hiểu về quy chuẩn nước thải nuôi trồng thuỷ sản, quy chuẩn nước thải thủy sản, chất lượng nước nuôi trồng thuỷ sản và các quy chuẩn khác liên quan.