Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản ven biển

Spread the love
Rate this post

Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản ven biển

Những mô hình NTTS ven biển tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có rất nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản ven biển được phát triển cho từng nhóm đối tượng có đặc tính phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng vùng. Tại Việt Nam, có sáu vùng nuôi chính, trong đó vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng trọng điểm phát triển NTTS ven biển. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm nước lợ, nhưng cũng có các nhóm khác như giáp xác, nhuyễn thể, cá biển và thực vật thủy sinh. Tuy nhiên, tôm nước lợ vẫn là đối tượng nuôi chủ lực và tiếp tục là đối tượng nuôi chủ lực của ngành theo Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản ven biển

Trong các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ven biển, tôm nước lợ chịu nhiều tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. Một số hình thức nuôi tôm cũng đưa đến tăng phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, cũng có những hình thức nuôi tôm có khả năng giảm phát thải khí nhà kính. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, cần xác định các tác động của nó và tình trạng thực tế để xây dựng giải pháp thích ứng cho từng mô hình nuôi.

Khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ có đặc thù địa hình và điều kiện tự nhiên đặc biệt, là vùng thường xuyên chịu tác động bất lợi của thời tiết và khí hậu như hạn hán, bão, lũ lụt, nước biển dâng, gia tăng nhiệt độ và thay đổi lượng mưa. Các tác động này đã và đang ảnh hưởng đến NTTS trong vùng. Nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ mùa hè tăng và lượng mưa thay đổi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sinh trưởng của các đối tượng NTTS. Đồng thời, mực nước biển dự kiến sẽ tăng trong tương lai, làm thay đổi độ mặn và dòng chảy của các sông và cửa sông chính. Vùng Bắc Trung Bộ sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu.

Công tác dự báo tác động của biến đổi khí hậu

Việc dự báo tác động của biến đổi khí hậu là rất cần thiết để đánh giá tính khả thi của các định hướng phát triển ngành và xây dựng giải pháp thích ứng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đánh giá đầy đủ về tác động của biến đổi khí hậu lên diện tích, năng suất, sản lượng và cơ sở hạ tầng trong NTTS. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu không có giải pháp thích ứng, thu nhập của người nuôi tôm có thể giảm và chi phí thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ tăng.

Nguyên nhân cản trở người nuôi tham gia ứng phó

Người nuôi thường gặp khó khăn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu do thiếu thông tin đầy đủ. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế khó khăn và cơ sở vật chất thấp cũng làm cản trở việc tham gia hoạt động ứng phó. Để giúp người nuôi nhận thức và tham gia vào hoạt động ứng phó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền thông tin và xây dựng mô hình NTTS ven biển. Đồng thời, cần có những đánh giá chi tiết về tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống NTTS ven biển để xây dựng các giải pháp thích ứng và làm cơ sở cho việc phát triển bền vững của ngành thủy sản.