Cân Bằng Ion và Độ Cứng Nước Ao Nuôi Tôm

Spread the love
Rate this post

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc nuôi cấy tôm công nghệ cao là thành phần ion trong nước. Việc cân bằng ion và độ cứng nước ao nuôi tôm đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu và lột xác của tôm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính toán cân bằng ion và độ cứng của nước ao nuôi tôm.

Cân Bằng Ion Trong Môi Trường Nước

Đầu tiên, chúng ta cần phân tích thành phần ion chính trong nước, kết quả như sau:

STT Ion + Kết quả (mg/L)
1 Ca2+ 39
2 Mg2+ 8,7
3 Na+ 8,2
4 K+ 1,4
STT Ion – Kết quả (mg/L)
1 HCO3- 121
2 SO42- 28
3 Cl- 17

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính toán nồng độ đương lượng của các nhóm ion âm và dương:

Ion âm:

 • HCO3-: 121 mg HCO3/L ÷ 61 mg HCO3/meq = 1.98 meq HCO3/L
 • SO42-: 28 mg SO4/L ÷ 48 mg SO4/meq = 0.58 meq SO4/L
 • Cl-: 17 mg Cl/L ÷ 35.45 mg Cl/meq = 0.48 meq Cl/L
  Tổng cộng = 3.04 meq ion âm/L

Ion dương:

 • Ca2+: 39 mg Ca/L ÷ 20.04 mg Ca/meq = 1.95 meq Ca/L
 • Mg2+: 8.7 mg Mg/L ÷ 12.16 mg Mg/meq = 0.72 meq Mg/L
 • Na+: 8.2 mg Na/L ÷ 23 mg Na/meq = 0.36 meq Na/L
 • K+: 1.4 mg K/L ÷ 39.1 mg K/meq = 0.04 meq K/L
  Tổng cộng = 3.07 meq ion dương/L

Kết luận: Phân tích cho thấy cân bằng ion âm và dương gần như bằng nhau, cho thấy kết quả phân tích rất chính xác.

Độ Cứng Của Nước Khi Biết Ca2+ và Mg2+

Một mẫu nước có kết quả phân tích như sau:

 • Ca2+: 20 mg/L
 • Mg2+: 3 mg/L

Chúng ta muốn tính toán độ cứng tổng cộng của nước.

Ta biết:

 • 1 mol Ca2+ = 40,08 g
 • 1 mol Mg2+ = 24,31 g
 • 1 mol CaCO3 = 100,08 g

Độ cứng Ca2+: 100,08 ÷ 40,08 = 2.5. Do đó, độ cứng CaCO3 do Ca2+ góp phần là 20 mg Ca2+/L × 2.5 = 50 mg CaCO3/L.

Độ cứng Mg2+: 100,08 ÷ 24,31 = 4.12. Do đó, độ cứng CaCO3 do Mg2+ góp phần là 3 mg Mg2+/L × 4.12 = 12.4 mg CaCO3/L.

Kết luận: Độ cứng tổng cộng của nước = 50 + 12.4 = 62.4 mg CaCO3/L.

Lưu ý: Phần tích độ cứng tổng cộng chỉ cho chúng ta biết tổng cộng độ cứng của nước, không xác định được hàm lượng Ca2+ và Mg2+ riêng lẻ. Để biết rõ từng loại ion, cần thực hiện phân tích riêng lẻ.

Nguồn: PGS. TS. Huỳnh Trường Giang lược dịch từ Water Quality – An introduction (Claude E. Boyd, 2015).

Trang chủ – Cungnuoi.com